Privacy Policy

English:
We use Ezoic to provide personalization and analytic services on this website, as such Ezoic’s privacy policy is in effect and can be reviewed here.

Last updated: augustus 15, 2023

Thalmaray.co (“us”, “we”, or “our”) operates the Thalmaray.co website (the “Service”).

This page informs you of our policies regarding the collection, use and disclosure of Personal Information when you use our Service.

We will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy.

We use your Personal Information for providing and improving the Service. By using the Service, you agree to the collection and use of information in accordance with this policy. Unless otherwise defined in this Privacy Policy, terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, accessible at https://thalmaray.co

Information Collection And Use

While using our Service, we may ask you to provide us with certain personally identifiable information that can be used to contact or identify you. Personally identifiable information (“Personal Information”) may include, but is not limited to:

  • Name
  • Email address

Log Data

We collect information that your browser sends whenever you visit our Service (“Log Data”). This Log Data may include information such as your computer’s Internet Protocol (“IP”) address, browser type, browser version, the pages of our Service that you visit, the time and date of your visit, the time spent on those pages and other statistics.

Google AdSense & DoubleClick Cookie

Google, as a third party vendor, uses cookies to serve ads on our Service.

Ezoic’s Privacy Policy and Cookies for Thalmaray.co

Annual requests summary: //g.ezoic.net/privacy/thalmaray.co/annualRequestSummary

Cookies

Cookies are files with small amount of data, which may include an anonymous unique identifier. Cookies are sent to your browser from a web site and stored on your computer’s hard drive.

We use “cookies” to collect information. You can instruct your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, if you do not accept cookies, you may not be able to use some portions of our Service.

Service Providers

We may employ third party companies and individuals to facilitate our Service, to provide the Service on our behalf, to perform Service-related services or to assist us in analyzing how our Service is used.

These third parties have access to your Personal Information only to perform these tasks on our behalf and are obligated not to disclose or use it for any other purpose.

Ezoic Privacy Policy

Please find out Ezoic Privacy Policy over here: https://g.ezoic.net/privacy/thalmaray.co

Security

The security of your Personal Information is important to us, but remember that no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage is 100% secure. While we strive to use commercially acceptable means to protect your Personal Information, we cannot guarantee its absolute security.

Links To Other Sites

Our Service may contain links to other sites that are not operated by us. If you click on a third party link, you will be directed to that third party’s site. We strongly advise you to review the Privacy Policy of every site you visit.

We have no control over, and assume no responsibility for the content, privacy policies or practices of any third party sites or services.

Children’s Privacy

Our Service does not address anyone under the age of 18 (“Children”).

We do not knowingly collect personally identifiable information from children under 18. If you are a parent or guardian and you are aware that your child has provided us with Personal Information, please contact us. If we discover that a child under 18 has provided us with Personal Information, we will delete such information from our servers immediately.

Compliance With Laws

We will disclose your Personal Information where required to do so by law or subpoena.

Changes To This Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.

You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes. Changes to this Privacy Policy are effective when they are posted on this page.

Contact Us

If you have any questions about this Privacy Policy, please contact us.

Nederlands:

We gebruiken Ezoic om personalisatie- en analytische diensten op deze website te bieden, als zodanig is het privacybeleid van Ezoic van kracht en kan hier worden bekeken hier.

Laatst bijgewerkt: augustus 15, 2023

Thalmaray.co (“ons”, “wij” of “onze”) exploiteert de website van Thalmaray.co (de “Dienst”).

Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van persoonlijke informatie wanneer u onze Dienst gebruikt.

We zullen uw informatie niet gebruiken of delen met anderen, behalve zoals beschreven in dit Privacybeleid.

We gebruiken uw persoonlijke informatie om de Dienst te leveren en te verbeteren. Door gebruik te maken van de Dienst stemt u in met het verzamelen en gebruiken van informatie overeenkomstig dit beleid. Tenzij anders gedefinieerd in dit Privacybeleid, hebben termen die in dit Privacybeleid worden gebruikt dezelfde betekenissen als in onze Algemene Voorwaarden, die toegankelijk zijn op https://thalmaray.co

Verzameling en gebruik van informatie

Bij gebruik van onze Dienst kunnen we u vragen bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie (“Persoonlijke Informatie”) kan onder andere het volgende omvatten:

  • Naam
  • E-mailadres

Loggegevens

We verzamelen informatie die uw browser verstuurt wanneer u onze Dienst bezoekt (“Loggegevens”). Deze Loggegevens kunnen informatie bevatten zoals het IP-adres van uw computer, browsertype, browserversie, de pagina’s van onze Dienst die u bezoekt, het tijdstip en de datum van uw bezoek, de tijd die u op die pagina’s hebt doorgebracht en andere statistieken.

Google AdSense & DoubleClick-cookie

Google, als externe leverancier, gebruikt cookies om advertenties op onze Dienst weer te geven.

Privacybeleid van Ezoic en cookies voor Thalmaray.co

Jaarlijks verzoekenoverzicht: //g.ezoic.net/privacy/thalmaray.co/annualRequestSummary

Cookies

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens, die een anonieme unieke identifier kunnen bevatten. Cookies worden naar uw browser gestuurd vanaf een website en opgeslagen op de harde schijf van uw computer.

We gebruiken “cookies” om informatie te verzamelen. U kunt uw browser instrueren om alle cookies te weigeren of aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u mogelijk geen gebruik maken van sommige delen van onze Dienst.

Dienstverleners

We kunnen derde partijen en individuen inschakelen om onze Dienst te faciliteren, de Dienst namens ons te leveren, diensten gerelateerd aan de Dienst uit te voeren of ons te helpen analyseren hoe onze Dienst wordt gebruikt.

Deze derde partijen hebben alleen toegang tot uw persoonlijke informatie om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht deze niet openbaar te maken of voor andere doeleinden te gebruiken.

Privacybeleid van Ezoic

Gelieve het privacybeleid van Ezoic hier te vinden: https://g.ezoic.net/privacy/thalmaray.co

Veiligheid

De beveiliging van uw persoonlijke informatie is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslagmethode 100% veilig is. Hoewel we streven naar het gebruik van commercieel aanvaardbare middelen om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Links naar andere sites

Onze Dienst kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden geëxploiteerd. Als u op een link naar een derde partij klikt, wordt u naar de website van die derde partij geleid. Wij raden u ten zeerste aan het privacybeleid van elke site die u bezoekt te bekijken.

We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, privacybeleid of praktijken van enige derde partij websites of diensten.

Privacy van kinderen

Onze Dienst is niet bedoeld voor personen onder de 18 jaar (“Kinderen”).

We verzamelen bewust geen persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen jonger dan 18 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we ontdekken dat een kind jonger dan 18 jaar ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, zullen we dergelijke informatie onmiddellijk van onze servers verwijderen.

Naleving van wetten

We zullen uw persoonlijke informatie bekendmaken indien dit wettelijk verplicht is of door een dagvaarding wordt vereist.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

Het is raadzaam om dit privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Contact met ons opnemen

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.

Share this post